Świadczenie usług przez Fluentbe Sp. z o.o.

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Fluentbe – Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-895), przy ul. Białej 4 lokal 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000562340, o kapitale zakładowym w wysokości 90 050,00 złotych, posiadającą nr NIP: 527-27-38-544, REGON: 361742271.
 2. Czesne – wynagrodzenie należne Fluentbe płatne jednorazowo lub w ratach cyklicznie w wysokości, terminie i formie ustalonej w Regulaminie i Zamówieniu.
 3. Wpisowe – jednorazowa opłata uiszczana przez Słuchacza.
 4. Planowana Data Zakończenia Kursu – Data zakończenia zajęć określana w Zamówieniu.
 5. Rozkład Lekcji – daty i godziny realizacji poszczególnych Lekcji indywidualnych lub Lekcji grupowych.
 6. Klucz Dostępu – adres internetowy umożliwiający Słuchaczowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz zalogowanie się do grupy, w ramach której prowadzone będą Lekcje.
 7. Kurs – wszystkie Lekcje, w których zgodnie z Zamówieniem ma prawo brać udział Słuchacz.
 8. Lekcja grupowa– połączenie audio-wizualne realizowane za pośrednictwem Internetu, z lektorem i innymi Słuchaczami, przy czym łączna liczba Słuchaczy w grupie nie może przekroczyć liczby podanej w Zamówieniu, a czas trwania Lekcji grupowej jest określany w Zamówieniu.
 9. Lekcja indywidualna– połączenie audio-wizualne realizowane za pośrednictwem internetu, z lektorem, przy czym czas trwania Lekcji indywidualnej jest określany w Zamówieniu.
 10. Zajęcia – określona liczba Lekcji podczas jednej sesji z lektorem.
 11. Zamówienie – formularz określający podstawowe informacje na temat Kursu, w tym Czesne i liczbę Zajęć w ramach pierwszej raty Czesnego, Zamówienie dostępne jest online na stronie Fluentbe.
 12. Słuchacz – osoba, która przez wypełnienie Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu zawiera Umowę.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług przez Fluentbe zawierania zgodnie z §2 ust. 2.

§2 Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Zawarcie Umowy następuje przez wypełnienie Zamówienia dostępnego na stronie fluentbe.com i akceptację Regulaminu lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji SignNow.com (https://www.signnow.com/) lub mailowo poprzez przesłanie zwrotne deklaracji o akceptacji warunków odbywania Lekcji akceptacji Regulaminu.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony każdorazowo określany w Zamówieniu.
  A) W przypadku Lekcji grupowych obejmujący jeden Kurs trwający do daty wskazanej w Zamówieniu (Planowana Data Zakończenia Kursu),
  B) W przypadku Lekcji indywidualnych, zgodnie z liczbą zakupionych Lekcji.
 4. W przypadku zajęć Lekcji indywidualnych Słuchacz może przedłużyć Umowę poprzez dokonanie opłaty Czesnego za kolejne Lekcje.
 5. Datę pierwszej Lekcji oraz Rozkład Zajęć Lekcji określa Fluentbe w porozumieniu ze Słuchaczem. Data pierwszej Lekcji i Rozkład Lekcji mają charakter orientacyjny w tym znaczeniu, że z przyczyn technicznych lub z uwagi na brak wystarczającej liczby Słuchaczy dla danego Kursu data pierwszej Lekcji lub Rozkład Lekcji może ulec zmianie. O szczegółowym Rozkładzie Lekcji i dacie pierwszej Lekcji Słuchacz zostanie poinformowany przez Fluentbe.
 6. Poziom zaawansowania Słuchacza jest określany na podstawie przeprowadzanego przez Fluentbe testu poziomującego.
 7. W przypadku gdyby Słuchacz nie mógł zaakceptować ostatecznego Rozkładu Lekcji lub daty pierwszej Lekcji, Słuchacz może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku, jeżeli Słuchacz opłacił Czesne w całości lub w części Fluentbe zwraca w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia kwotę Czesnego zapłaconą przez Słuchacza.
 8. W przypadku Lekcji grupowych, w sytuacji gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba 3 Słuchaczy danej grupy lub gdy w trakcie trwania kursy liczba Słuchaczy zmniejszy sie poniżej 3 Słuchaczy, Fluentbe może zaproponować Słuchaczowi realizowanie Lekcji grupowych w innej grupie (w tym przy innym Rozkładzie Lekcji) o tym samym poziomie zaawansowania lub rozwiązać Umowę, zwracając Słuchaczowi proporcjonalną część niewykorzystanego Czesnego.
 9. Słuchaczowi będącemu konsumentem w rozumienia art. 22(1) Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Słuchacz zapłacił Czesne, zostanie ono zwrócone przez Fluentbe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik A do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane na adres Fluentbe wskazany w §1 pkt.1 listem poleconym lub mailowo na adres: [email protected]. Dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy samo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 10. W przypadku gdy Słuchacz będący konsumentem odstąpił od Umowy po rozpoczęciu Kursu, Słuchacz ma obowiązek zapłaty części Czesnego w wysokości proporcjonalnej do liczby Lekcji, w których mógł uczestniczyć.

§3 Oświadczenia, organizacja Kursu, czas na wykorzystanie Lekcji indywidualnych.

 1. Fluentbe oświadcza, że dysponuje wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 2. Słuchacz potwierdza, że spełnia Wymagania Techniczno–Sprzętowe, o których mowa w § 10 Regulaminu oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kluczu Dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z przedmiotowej aplikacji w ramach Kursu Słuchacz nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 3. Przed pierwszą Lekcją Fluentbe zobowiązuje się dostarczyć Słuchaczowi Klucz dostępu.
 4. Liczba dostępnych w ramach Kursu Lekcji ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Fluentbe, którakolwiek z Lekcji nie odbędzie się w terminie wynikającym z Rozkładu Lekcji lub gdy termin Lekcji zgodnie z Rozkładem Lekcji przypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy innym niż niedziela, Kurs będzie kontynuowany zgodnie z Rozkładem Lekcji tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie Lekcje objęte Kursem. Jeśli Fluentbe nie będzie mogło z jakichkolwiek przyczyn zrealizować określonej liczby lekcji do Planowanej Data Zakończenia Kursu, różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Słuchaczowi przelewem na konto w terminie 14 dni od daty faktycznego zakończenia Kursu, lub - w porozumieniu ze Słuchaczem - może zostać zaliczona na poczet kolejnego wykupionego przez Słuchacza Kursu.
 5. W przypadku, gdy Słuchacz nie może uczestniczyć w Lekcji Grupowej z powodów niezależnych od Fluentbe lub z powodów leżących po stronie Słuchacza, Lekcje grupowe, w których Słuchacz nie mógł uczestniczyć nie są ponownie realizowane.
 6. W przypadku Lekcji indywidualnych dopuszczalne jest odwołanie lub przełożenie Lekcji na inny termin z zastrzeżeniem, że Słuchacz ma obowiązek poinformować Fluentbe o odwołaniu lub przełożeniu Lekcji na minimum 24 godziny przed planowaną Lekcją. Niedochowanie 24 godzinnego terminu na poinformowanie powodować będzie uznanie Lekcji za zrealizowaną.
 7. Słuchacz, który zawarł umowę na uczestnictwo w Lekcjach indywidualnych może zrealizować Lekcje indywidualne w terminie określonym w Zamówieniu, a jeżeli takiego terminu nie określono - w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
 8. Jeżeli Słuchacz nie zrealizuje Lekcji indywidualnych w terminach określonych w ust. 7, Fluentbe ma prawo do niezrealizowania Lekcji indywidualnych po upływie powyższych terminów, a wpłacone Czesne nie podlega zwrotowi.

§4 Czesne, Wpisowe

 1. Wysokość Czesnego określa Zamówienie. Ceny określone w Zamówieniu są cenami brutto (z uwzględnieniem obowiązujących podatków).
 2. Czesne może być płatne jednorazowo (w całości z góry) lub cyklicznie z góry w ratach na warunkach określonych w Zamówieniu.
 3. Fluentbe może udzielać Słuchaczowi rabatów lub upustów od Czesnego lub Wpisowego. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rabaty i upusty przysługują jedynie w sytuacji zrealizowania całości Kursu w całości, tj. w sytuacji gdy Słuchacz nie wypowie Umowy w trakcie trwania Kursu lub gdy Fluentbe nie wypowie Umowy z przyczyn leżących po stronie Słuchacza.
 4. W przypadku Czesnego płatnego cyklicznie w ratach Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty rat z góry, zgodnie z informacją o Kursie przygotowaną przez Fluentbe. Informacja będzie zawierać wskazanie pakietu Lekcji lub Zajęć opłacanego przez Słuchacza w ramach danej raty.

  Fluentbe dopuszcza następujące formy płatności Czesnego:
  Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, płatności odroczone lub płatności ratalne za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal bądź w inny sposób określony przez Fluentbe – możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Zamówieniu oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl

  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 5. W przypadku braku zapłaty Czesnego Fluentbe ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia dokonuje się w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77(3) Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu do Kursu.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Słuchacza kartą płatniczą lub kredytową, Fluentbe dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do takiej karty Słuchacza. W przypadku innej formy płatności, zwrot środków nastąpi taką samą metodą płatności, która została wybrana podczas dokonywania transakcji. Jeśli to nie będzie możliwe, Fluentbe zwróci środki na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza.
 7. Jeżeli Słuchacz opłaci kolejną ratę po terminie ostatniej Lekcji w ramach pakietu opłaconego zgodnie z informacją o Kursie przygotowaną przez Fluentbe zgodnie z ust. 4, przedłużenie dostępu do Kursu następuje od daty ostatniej opłaconej Lekcji w ramach poprzednio opłaconego pakietu Lekcji.
 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy w czasie trwania Kursu przez Słuchacza lub przez Fluentbe z przyczyn leżących po stronie Słuchacza albo w przypadku gdy Słuchacz pomimo braku wypowiedzenia Umowy nie uczestniczy w Lekcjach z przyczyn leżących po stronie Słuchacza, udzielone rabaty lub upusty na Czesne lub Wpisowe podlegają anulowaniu za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Kwota należna Fluentbe z tytułu zwrotu udzielonego upustu lub rabatu zostanie rozliczona poprzez potrącenie tej kwoty z kwotą należną Słuchaczowi w związku z rezygnacją z pozostałej, objętej Umową części Kursu. W przypadku braku możliwości potrącenia powyższej kwoty, Słuchacz będzie zobowiązany do jej uiszczenia, włączając w tę kwotę Wpisowe w pełnej wysokości, na rzecz Fluentbe w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§5 Prawa i obowiązki Słuchacza

 1. Słuchacz zobowiązuje się do opłacania Czesnego zgodnie z Zamówieniem i Regulaminem.
 2. Słuchacz ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Fluentbe. Słuchacz może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Słuchaczowi zabrania się:
  - odnoszenia się w sposób wulgarny lub naruszający godność innych Słuchaczy i lektora,
  Słuchaczy i lektora,
  - wprowadzania do systemu informatycznego udostępnionego Słuchaczowi treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych lub naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

§6 Prawa i obowiązki Fluentbe

 1. Fluentbe zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z należytą starannością.
 2. Fluentbe zobowiązuje się do dostarczenia Słuchaczowi podstawowych materiałów dydaktycznych dostosowanych do Poziomu Zaawansowania. Dodatkowe materiały dydaktyczne, w tym o charakterze specjalistycznym mogą być dostarczone za dodatkową opłatą.
 3. Fluentbe zobowiązuje się zapewnić Słuchaczowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.

§7 Wypowiedzenie Umowy

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy cztery kolejne Lekcje, z winy Fluentbe, nie odbędą się zgodnie z Rozkładem Lekcji. W przypadku wypowiedzenia Umowy Fluentbe zwróci Słuchaczowi tę część zapłaconego Czesnego, jaka przypada na Lekcje mające się odbyć po rozwiązaniu Umowy.
 2. Fluentbe ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Słuchacz swym zachowaniem podczas Lekcji uniemożliwia jej prowadzenie lub narusza dobra osobiste lektora lub innych uczestników Kursu albo gdy narusza zakazy określone w §5 ust. 3.
 3. Słuchaczowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia obejmuje 4 kolejne lekcje grupowe lub 2 lekcje indywidualne po doręczeniu Fluentbe informacji o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie można złożyć w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]. Wypowiedzenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Słuchacza, adres mailowy i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Powyższy termin wypowiedzenia stosuje się również do wypowiedzenia Umowy przez Słuchacza z ważnych przyczyn.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Słuchacza przed upływem okresu na który została zawarta Strony Umowy dokonają wzajemnych rozliczeń z uwzględnieniem postanowień §4 ust. 8.

§8 Odpowiedzialność

 1. Fluentbe dokłada wszelkich starań aby umożliwić Słuchaczowi czynienie postępów w nauce, ale ponieważ proces nabywanie umiejętności językowych uzależniony jest od wielu czynników nie mieszczących się w zakresie świadczenia usługi, nie gwarantuje Słuchaczowi rezultatu w postaci opanowania przez Słuchacza języka obcego na jakimkolwiek Poziomie Zaawansowania.
 2. Fluentbe nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystępuje Słuchacz.
 3. Fluentbe nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Słuchacz jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do internetu po stronie Słuchacza. Fluentbe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia o charakterze siły wyższej oraz za zdarzenia pozostające poza kontrolą Fluentbe.
 4. Słuchacz odpowiada za zapłatę Czesnego oraz za szkodę wyrządzoną Fluentbe w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.
 5. W stosunku do Słuchaczy niebędących konsumentami całkowita odpowiedzialność Fluentbe z jakiegokolwiek tytułu zostaje ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconego Czesnego.

§9 Reklamacje

 1. Fluentbe udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacja powinna w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 3. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10 Wymagania Techniczno – Sprzętowe

W celu prawidłowego uczestnictwa w Lekcjach Słuchacz powinien spełnić Wymagania Techniczno – Sprzętowe dostępne pod adresem: https://www.fluentbe.com/help/knowledge-base/wymagania-techniczne

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 2. Fluentbe informuje o możliwości poddania sporu powstałego na tle stosowania niniejszego Regulaminu do rozwiązania z wykorzystaniem platformy ODR.
 3. Słuchacz będący konsumentem może ponadto zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  Spory na tle Regulaminu lub Umowy rozstrzygane mogą być również w przypadku:
  A) Słuchacza będącego konsumentem – przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  B) Słuchacza niebędącego konsumentem – przez sąd właściwy dla siedziby Fluentbe lub jego cesjonariusza - jeżeli to Fluentbe jest inicjującym postępowanie, albo sąd właściwy dla siedziby Fluentbe - jeżeli stroną inicjującą jest Słuchacz.

Metody płatności

Ponad 38 bezpiecznych metod płatności
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay PayU Mbank Blik PKO BP ING Pekao Bank Millennium Alior Bank PayU Raty

Co nas wyróżnia?

Icon
95% klientów poleca Fluentbe
Icon
1 000 000+ zrealizowanych lekcji
Icon
Przyjazna umowa
Icon
Gwarancja satysfakcji
Trustpilot Facebook Google ISO Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot