Świadczenie usług przez Fluentbe Sp. z o.o.

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Fluentbe – Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-895), przy ul. Białej 4 lokal 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000562340, o kapitale zakładowym w wysokości 86.550,- złotych, posiadającą nr NIP: 527-27-38-544, REGON: 361742271.
 2. Czesne – wynagrodzenie należne Fluentbe płatne cyklicznie w wysokości, terminie i formie ustalonej w Regulaminie i Zamówieniu.
 3. Planowana Data Zakończenia Kursu – Data zakończenia zajęć określoną w Zamówieniu.
 4. Klucz Dostępu – adres internetowy umożliwiający Słuchaczowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz zalogowanie się do grupy, w ramach której prowadzone będą Lekcje.
 5. Kurs – wszystkie Lekcje, w których zgodnie z Zamówieniem ma prawo brać udział Słuchacz.
 6. Lekcja grupowa– trwające 45 minut połączenie audio-wizualne realizowane za pośrednictwem Internetu, z lektorem i innymi Słuchaczami, przy czym łączna liczba Słuchaczy w grupie nie może przekroczyć czterech osób.
 7. Lekcja indywidualna– trwające 60 minut połączenie audio-wizualne realizowane za pośrednictwem internetu, z lektorem.
 8. Zajęcia – określona liczba lekcji podczas jednej sesji z lektorem
 9. Zamówienie – formularz określający podstawowe informacje na temat Kursu, w tym Czesne i liczbę Zajęć w ramach pierwszej raty Czesnego,
 10. Słuchacz – osoba, która przez wypełnienie Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu zawiera Umowę.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§2 Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Zawarcie Umowy następuje przez wypełnienie Zamówienia dostępnego na stronie fluentbe.com i akceptację Regulaminu lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji SignNow.com (https://www.signnow.com/) lub mailowo poprzez przesłanie zwrotne deklaracji o akceptacji warunków odbywania Lekcji akceptacji Regulaminu.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony
  A) W przypadku zajęć grupowych obejmujący jeden Kurs trwający do 30 czerwca 2020 r.,
  B) W przypadku zajęć indywidualnych, zgodnie z liczbą zakupionych Lekcji.
 4. W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz może przedłużyć Umowę poprzez dokonanie opłaty Czesnego za kolejne Lekcje.
 5. Datę pierwszej Lekcji oraz Rozkład Zajęć określa Fluentbe w porozumieniu ze Słuchaczem. Data pierwszej Lekcji i Rozkład Lekcji mają charakter orientacyjny w tym znaczeniu, że z przyczyn technicznych lub z uwagi na brak wystarczającej liczby Słuchaczy dla danego Kursu data pierwszej Lekcji lub Rozkład Lekcji może ulec zmianie. O szczegółowym Rozkładzie Lekcji i dacie pierwszej Lekcji Słuchacz zostanie poinformowany przez Fluentbe.
 6. Poziom Zaawansowania Słuchacza jest określany na podstawie przeprowadzanego przez Fluentbe testu wstępnego.
 7. W przypadku gdyby Słuchacz nie mógł zaakceptować ostatecznego Rozkładu Lekcji lub daty pierwszej Lekcji, Słuchacz może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku, jeżeli Słuchacz opłacił Czesne w całości lub w części Fluentbe zwraca w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia kwotę Czesnego zapłaconą przez Słuchacza.
 8. Słuchaczowi będącemu konsumentem w rozumienia art. 22(1) Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zwarcia bez konieczności podawania przyczyny. Jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Słuchacz zapłacił Czesne, zostanie ono zwrócone przez Fluentbe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik A do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane na adres Fluentbe wskazany w §1 pkt.1 listem poleconym lub mailowo na adres: kontakt@fluentbe.com. Dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy samo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 9. W przypadku gdy Słuchacz będący konsumentem odstąpił od Umowy po rozpoczęciu Kursu, Słuchacz ma obowiązek zapłaty części Czesnego w wysokości proporcjonalnej do liczby Lekcji, w których mógł uczestniczyć.

§3 Oświadczenia, organizacja Kursu.

 1. Fluentbe oświadcza, że dysponuje wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 2. Słuchacz potwierdza, że spełnia Wymagania Techniczno–Sprzętowe, o których mowa w § 10 Regulaminu oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kluczu Dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z przedmiotowej aplikacji w ramach Kursu Słuchacz nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 3. Przed pierwszą Lekcją Fluentbe zobowiązuje się dostarczyć Słuchaczowi Klucz dostępu.
 4. Liczba dostępnych w ramach Kursu Lekcji ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Fluentbe, którakolwiek z Lekcji nie odbędzie się w terminie wynikającym z Rozkładu Lekcji lub gdy termin Lekcji zgodnie z Rozkładem Lekcji przypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy innym niż niedziela, Kurs będzie kontynuowany zgodnie z Rozkładem Lekcji tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie Lekcje objęte Kursem. Jeśli Fluentbe nie będzie mogło z jakichkolwiek przyczyn zrealizować określonej liczny lekcji do Planowanej Data Zakończenia Kursu, różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Słuchaczowi przelewem na konto w terminie 14 dni od daty faktycznego zakończenia Kursu.
 5. W przypadku Lekcji indywidualnych dopuszczalne jest odwołanie lub przełożenie Lekcji na inny termin z zastrzeżeniem, że Słuchacz ma obowiązek poinformować Fluentbe o odwołaniu lub przełożeniu Lekcji na minimum 24 godziny przed planowaną Lekcją. Nie dochowanie 24 godzinnego terminu na poinformowanie powodować będzie uznanie Lekcji za zrealizowaną.

§4 Czesne

 1. Wysokość Czesnego określa Zamówienie. Ceny określone w Zamówieniu są cenami brutto.
 2. Czesne może być płatne jednorazowo (w całości) lub cyklicznie z góry w ratach na warunkach określonych w Zamówieniu.
 3. W przypadku Czesnego płatnego cyklicznie w ratach Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty rat zgodnie z informacją o Kursie przygotowaną przez Fluentbe. Informacja będzie zawierać wskazanie pakietu Lekcji lub Zajęć opłacanego przez Słuchacza w ramach danej raty.

  Fluentbe dopuszcza następujące formy płatności Czesnego:
  Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, płatności odroczone lub płatności ratalne za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayLane.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Zamówieniu oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl i https://paylane.pl/

  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayLane.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  lub

  PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale zakładowym wynoszącym 3,201,000 zł.
 4. W przypadku braku zapłaty Czesnego Fluentbe ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia dokonuje się w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77(3) Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu do Kursu.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Słuchacza kartą płatniczą Fluentbe dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Słuchacza.
 6. Jeżeli Słuchacz opłaci kolejną ratę po terminie ostatniej Lekcji w ramach pakietu opłaconego zgodnie z informacją o Kursie przygotowaną przez Fluentbe zgodnie z ust. 3, przedłużenie dostępu do Kursu następuje od daty ostatniej opłaconej Lekcji w ramach poprzednio opłaconego pakietu Lekcji.

§5 Prawa i obowiązki Słuchacza

 1. Słuchacz zobowiązuje się do opłacania Czesnego zgodnie z Zamówieniem i Regulaminem.
 2. Słuchacz ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Fluentbe. Słuchacz może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Słuchaczowi zabrania się:
  - odnoszenia się w sposób wulgarny lub naruszający godność innych Słuchaczy i lektora,
  - wprowadzania do systemu informatycznego udostępnionego Słuchaczowi treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych lub naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

§6 Prawa i obowiązki Fluentbe

 1. Fluentbe zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z należytą starannością.
 2. Fluentbe zobowiązuje się do dostarczenia Słuchaczowi materiałów dydaktycznych dostosowanych do Poziomu Zaawansowania.
 3. Fluentbe zobowiązuje się zapewnić Słuchaczowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.

§7 Wypowiedzenie Umowy

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy cztery kolejne Lekcje, z winy Fluentbe, nie odbędą się zgodnie z Rozkładem Lekcji. W przypadku wypowiedzenia Umowy Fluentbe zwróci Słuchaczowi tę część zapłaconego Czesnego, jaka przypada na Lekcje mające się odbyć po rozwiązaniu Umowy.
 2. Fluentbe ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy Słuchacz swym zachowaniem podczas Lekcji uniemożliwia jej prowadzenie lub narusza dobra osobiste lektora lub innych uczestników Kursu albo gdy narusza zakazy określone w §5 ust. 3.
 3. Słuchaczowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia obejmuje 4 kolejnych Zajęć grupowych lub 2 lekcji indywidualnych po doręczeniu Fluentbe informacji o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie można złożyć w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@fluentbe.com. Wypowiedzenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Słuchacza, adres mailowy i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

§8 Odpowiedzialność

 1. Fluentbe dokłada wszelkich starań aby umożliwić Słuchaczowi czynienie postępów w nauce, ale ponieważ proces nabywanie umiejętności językowych uzależniony jest od wielu czynników nie mieszczących się w zakresie świadczenia usługi, nie gwarantuje Słuchaczowi rezultatu w postaci opanowania przez Słuchacza języka obcego na jakimkolwiek Poziomie Zaawansowania.
 2. Fluentbe nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystępuje Słuchacz.
 3. Fluentbe nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Słuchacz jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do internetu po stronie Słuchacza.
 4. Słuchacz odpowiada za zapłatę Czesnego oraz za szkodę wyrządzoną Fluentbe w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.
 5. W stosunku do Słuchaczy niebędących konsumentami całkowita odpowiedzialność Fluentbe zostaje ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconego Czesnego.

§9 Reklamacje

 1. Fluentbe udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt@fluentbe.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacja powinna w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 3. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10 Wymagania Techniczno – Sprzętowe

W celu prawidłowego uczestnictwa w Lekcjach Słuchacz powinien spełnić Wymagania Techniczno – Sprzętowe dostępne pod adresem: https://www.fluentbe.com/help/knowledge-base/wymagania-techniczne/

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 2. Fluentbe informuje o możliwości poddania sporu powstałego na tle stosowania niniejszego Regulaminu do rozwiązania z wykorzystaniem platformy ODR.
 3. Słuchacz będący konsumentem może ponadto zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  Spory na tle Regulaminu lub Umowy rozstrzygane mogą być również w przypadku:
  A) Słuchacza będącego konsumentem – przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  B) Słuchacza niebędącego konsumentem – przez sąd właściwy dla siedziby wierzyciela.

Metody płatności

Ponad 38 bezpiecznych metod płatności

Dlaczego Fluentbe?

Bezpieczne płatności
Przyjazna umowa
Tysiące zadowolonych klientów
80 000+ zrealizowanych lekcji

Kursy grupowe

Zdobywasz praktyczne umiejętności posługiwania się językiem w grupie osób o podobnym poziomie pod okiem profesjonalnego lektora.

 • Światowej klasy lektor dopasowany do Twojego poziomu
 • Kameralna grupa max. 2-4-osobowa
 • Zajęcia 2x/tydzień po 90 minut
 • 4 dogodne terminy spotkań do wyboru (wieczorami)
 • Bezpłatny test językowy
 • Certyfikat ukończenia kursu
Zainteresowany?

Kursy indywidualne

Masz dostęp do najlepszych lektorów polskich oraz native speakerów i uczysz się we własnym tempie.

 • Światowej klasy lektor dopasowany do Twojego poziomu
 • 100% uwagi lektora dla Ciebie
 • Indywidualne tempo kursu
 • Elastyczny grafik zajęć
 • Bezpłatny test językowy
 • Certyfikat ukończenia kursu
Zainteresowany?

Zamów bezpłatny kontakt i zacznij naukę już dziś!

Zamów bezpłatny placement test i zacznij naukę już dziś!

Niepoprawne imię
Niepoprawne nazwisko
Niepoprawny adres e-mail
Niepoprawny numer telefonu
100% bezpieczne

"Fantastyczny lektor, możliwość odbycia zajęć w domu i o wieczorowej porze." Agnieszka, Wrocław, Luty 2018