Informacja O Danych Osobowych

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-895), przy ul. Białej 4 lokal 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000562340, NIP 527-27-38-544, REGON: 361742271 (dalej: „Administrator” lub „Fluentbe”).

W jakich celach przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe przez Administratora?

Fluentbe przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. Udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana prośbę o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora związanej z nauczaniem języków obcych,
 2. Przetwarzania danych w celach marketingowych,
 3. Świadczenie na Pani/Pana rzecz usług edukacyjnych obejmujących naukę języka obcego online na podstawie zawartej umowy,
 4. Prowadzenie oceny Pani/Pana postępów w nauce,
 5. Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług,
 6. Informowania o odwołaniu lekcji lub przełożeniu lekcji,
 7. Statystycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Fluentbe przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Na podstawie Pani/Pana prośby o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora związanej z nauczaniem języków obcych, prośba ta jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana;
 2. Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych – w przypadku zawarcia takiej umowy; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu z Panią/Panem w przypadku odwołania lub przełożenia terminu poszczególnych lekcji w ramach kursu;
 3. Na postawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych.
 4. Na podstawie uzasadnionego interesu Fluentbe, który znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes ten polega na ocenie, czy świadczone przez Administratora usługi spotykają się z pozytywną reakcją oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych przez Fluentbe usług.

W przypadku opisanego w pkt 1 brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i przedstawienie oferty.

W przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenia na Pani/Pana rzecz usług.

Kto może być odbiorcą moich danych osobowych, czyli podmiotem, którym Administrator może ujawniać moje dane osobowe?

Takimi podmiotami mogą być:

 1. Firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora,
 2. Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 3. W przypadku realizacji transakcji, w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon i email, dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do przeprowadzenia transakcji.

Przez jaki czas będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub zobowiązań podatkowych. W przypadku gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania.

Jakie są moje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie, co jednak nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Ma Pani/Pan prawo również do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych

Czy moje dane mogą być widoczne dla innych użytkowników internetu?

W związku z charakterem zajęć językowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być dostępne dla innych uczestników kursu, w którym Pani/Pan uczestniczy oraz dla lektora. Dane te jednak nie będą publicznie dostępne, tj. nie będą widoczne dla innych użytkowników internetu.

Fluentbe informuje, że z uwagi na wykorzystywane narzędzia informatyczne, w szczególności obsługujące połączenie z lektorem, wizerunek uczestników kursu może być widoczny dla innych uczestników kursu.

Czy Fluentbe przekazuje moje dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej?

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzi informatycznych, które dostarczane są przez firmy z różnych krajów, może się zdarzyć, że Pani/Pana dane osobowe zostaną, w ramach tych narzędzi, przekazane do krajów spoza UE. W takim przypadku Fluentbe dba, aby dostawcy narzędzi zawarli specjalne umowy dot. danych osobowych lub działali na odpowiednich mechanizmach prawnych takich jak Privacy Shield.

Co w sytuacji, gdy moje dane osobowe Fluentbe pozyskał od mojego pracodawcy?

W przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy, Fluentbe występuje w roli tzw. podmiotu przetwarzającego (procesora). Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej z Pracodawcą, a Fluentbe przetwarza je tylko w celu realizacji umowy z Pracodawcą. W tym zakresie Fluentbe może kontaktować się z Panią/Panem aby poinformować o odwołane lub przełożonej lekcji.


Polityka Cookies

Obowiązuje od 24 maja 2018 r.

Informacje podstawowe

Co to są cookies? Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

Na czym polega rozpoznawanie urządzeń?

Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na identyfikację rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Fluentbe?

Fluentbe wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Fluentbe wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Fluentbe?

Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Fluentbe.

Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Fluentbe, np. Google Analytics.

Fluentbe używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Fluentbe?

Pliki cookies są niezbędne Fluentbe do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami.

Fluentbe wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Fluentbe wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu.

Pliki cookies, w tym pochodzące od podmiotów trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Fluentbe na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Fluentbe . Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Fluentbe na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Fluentbe wykorzystuje również pliki cookies do celów personalizowania reklam takich firm jak Google, Facebook czy Criteo. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Fluentbe wykorzystuje również pliki cookies do powiązań z portalami społecznymi, które pozwalają na połączeniu Twoich profili na tych portalach z naszymi usługami. Połączenia te wykorzystują pliki Cookies mediów społecznościowych takich jak Google czy Facebook, które będą zapisane w Twoim urządzeniu i mogą być wykorzystywane dla poprawy Twojego profilu w tych mediach oraz dla innych celów szczegółowo określonych w politykach cookies tych podmiotów.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Fluentbe jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści, a brak obsługi plików cookies uniemożliwi logowanie się.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Fluentbe nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Fluentbe.com. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach tych serwisów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Fluentbe.com odsyłacz (link).

Metody płatności

Ponad 38 bezpiecznych metod płatności
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay PayU Mbank Blik PKO BP ING Pekao Bank Millennium Alior Bank PayU Raty

Co nas wyróżnia?

Icon
95% klientów poleca Fluentbe
Icon
1 000 000+ zrealizowanych lekcji
Icon
Przyjazna umowa
Icon
Gwarancja satysfakcji
Trustpilot Facebook Google ISO Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot