Polityka prywatności

Zasady podstawowe
Fluentbe przykłada szczególną wagę do kwestii prywatności Słuchaczy i użytkowników strony Fluentbe.com. Fluentbe, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Strona Fluentbe.com jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Usługi nauki języków obcych są dostępne wyłącznie dla Słuchaczy, którzy zawarli z Fluentbe umowę o udział w Kursie. Udział w Kursie może łączyć się z podaniem danych osobowych przez Słuchacza. Niektóre dane mogą być widoczne dla innych Słuchaczy uczestniczących w danym Kursie.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Fluentbe wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie oraz o typie urządzenia z jakiego korzysta Słuchacz). Fluentbe używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb Słuchacza. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do strony Fluentbe.com oparty jest o cookies. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze strony przez użytkowników strony Fluentbe.com

Dane wymagane podczas składania Zamówienia
W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Słuchacza jest Fluentbe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-895), przy ul. Białej 4 lokal 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000562340, o kapitale zakładowym w wysokości 57.000,- złotych, posiadająca nr NIP: 527-27-38-544, REGON: 361742271. Fluentbe przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Fluentbe przetwarza dane osobowe Słuchacza w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Słuchaczy (udział w Kursie).

Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe Słuchacza są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadający upoważnienie nadane przez Fluentbe.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Słuchacz w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnemu świadczeniu usług na rzecz osób, które z uwagi na naruszenie Regulaminu świadczenia usług przez Fluentbe lub z uwagi na inne naruszenie porządku prawnego bądź dobrych obyczajów zostały wykluczone ze strony www.fluentbe.com, Fluentbe może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownego udziału w Kursie. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust . 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Fluentbe może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Słuchacza lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Ponadto, Fluentbe może udostępnić dane osobowe na pisemny, umotywowany wniosek osoby, której interesy prawne zostały naruszone bądź zagrożone przez Słuchacza.

Informacje wysyłane do Słuchacza
Fluentbe zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Sluchaczom e-maili z powiadomieniami o ważnych zmianach w Fluentbe. Fluentbe może wysyłać informacje handlowe, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze marketingowym, o ile Słuchacz wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze marketingowym mogą być też dołączane do e-maili przychodzących i wychodzących z konta systemowego Fluentbe.